top of page
Vierhouten 1-2 L.jpg
Bordjes A3.png

Algemene voorwaarden

Bordjes A3 (2)_edited.png

ARTIKEL 1: INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

Door of vanwege de lesgever, wordt aan de deelnemer instructie gegeven. Deze instructie betreft het leren rijden op paarden van manege Samoza / eigen paard, dan wel het verbeteren van de rijvaardigheid. Onder instructie is tevens begrepen het onder toezicht door de deelnemer zelfstandig tot uitvoering brengen van het geïnstrueerde. De instructie vindt plaats in de rijbaan, op de terreinen van de manege dan wel tijdens buitenritten.

De deelnemers of zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers verklaart zich door aangaan van een overeenkomst met Manege Samoza uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 2: LOOPTIJD

 1. De overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening.

 2. De overeenkomst geldt zolang de deelnemer lessen/buitenritten volgt bij manege Samoza.

ARTIKEL 3: VERPLICHTINGEN LESGEVER

 1. De lesgever die groepslessen, individuele lessen of buitenritten verzorgt, beschikt minimaal over een diploma dat bevoegdheid verleent tot het zelfstandig geven van instructie of volgt een opleiding teneinde deze bevoegdheid te verkrijgen.

 1. De lesgever draagt er zorg voor, dat op zijn bedrijf en tijdens instructie op een andere locatie, de veiligheidsvoorschriften worden toegepast en nageleefd.

ARTIKEL 4: VERPLICHTINGEN DEELNEMER EN GEDRAGSREGELS

 1. De deelnemer is verplicht bij het aangaan van de overeenkomst de huisregels na te leven. Deze regels hangen bij ingang van de manege.

 2. De deelnemer is er tevens verantwoordelijk voor dat zijn gezinsleden en/ of bezoekers de huisregels naleven.

 3. De huisregels kunnen tussentijds worden gewijzigd. Wijzigingen zullen aan de deelnemer bekend worden gemaakt.

 4. Deelnemer heeft een minimumleeftijd van vijf jaar bereikt.

 5. Tijdens de lessen zijn de deelnemers verplicht een goed passende veiligheidshelm met gesloten kinband te dragen die voorzien is van het CE-keurmerk.

 6. Tijdens de lessen dienen de deelnemers rijlaarzen of gladde regenlaarzen te dragen. Eventuele gezondheidsklachten of gebreken (lichamelijk of geestelijk) van deelnemers moeten vooraf aan lesgever gemeld worden. De daaruit volgende beslissingen van de lesgever dient men te respecteren.

 7. De deelnemers dragen er zorg voor dat het materiaal naar behoren zal worden gebruikt en behandeld.

 8. Mocht er toch schade ontstaan, dan dient de deelnemer de aangerichte schade aan lesgever te melden.

ARTIKEL 5: VERZEKERING

De lesgever heeft een geldige bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
Deze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schade die direct verband houdt met de lesovereenkomst. Deze verzekering is echter geen vervanging voor de individuele ziektekostenverzekering.

ARTIKEL 7: LESGELD EN BETALING

 1. Voor de instructie is een prijs overeengekomen. De lesgever is gerechtigd om periodiek - zonder een nieuwe lesovereenkomst aan te gaan - de lesprijzen aan te passen

 2. De betaling van het lesgeld geschiedt bij vooruitbetaling aan de lesgever en wel uiterlijk vóór aanvang van de periode waarover het lesgeld verschuldigd is door overmaking op een door de lesgever op te geven IBAN nummer, door contante voldoening per kwartaal, dan wel door automatische incasso per maand.

 3. Lessen die uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les zijn afgezegd, kunnen in overleg met de administratie binnen de geldigheidsduur van de leskaart worden ingehaald.
  Lessen die niet 24 uur tevoren zijn afgezegd kunnen ongeacht de reden niet worden ingehaald. Afzeggen kan alleen via mail.

 4. Wanneer lessen geen doorgang kunnen vinden om wat voor reden dan ook door bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, een epidemie welke gezondheidsrisico's voor de paarden van de manege met zich meebrengt, is restitutie van de lopende leskaart niet mogelijk en blijft de deelnemer betaling van de lessen verschuldigd.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Deelname aan alle activiteiten, zoals lessen/buitenritten/stapritten geschiedt voor risico van de deelnemer.

 2. De deelnemer is op de hoogte van en accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden, welk risico voortvloeit uit de energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid.

 1. De lesgever is ten opzichte van de deelnemer niet aansprakelijk voor enige vorm van schade behoudens ingeval van opzet of grove schuld.

 2. De deelnemers dragen ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor schade die aan derden wordt toegebracht.

 1. De lesgever is niet gehouden tot enige vergoeding van indirecte schade, daaronder begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 2. De lesgever is ten opzichte van de deelnemer niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de deelnemer van de veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen en instructies door of namens de lesgever.

ARTIKEL 8: RISICO-ACCEPTATIE

 1. De deelnemer is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden in de ruimste zin van het woord, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de instructie.

 2. De deelnemer die deelneemt aan paardrijlessen, buitenritten, ruiterkampen en/of andere georganiseerde activiteiten of onder begeleiding of zelfstandig een paard van de lesgever berijdt, begeleidt, africht, op- en afzadelt of verzorgt en/of op het terrein en/of in de stallen van de lesgever verblijft, een en ander in de ruimste zin van het woord, verklaart dat hij/zij uitdrukkelijk op de hoogte is van het onvoorspelbare gedrag van paarden. Indien voor hem/haar uit het onberekenbare gedrag van een paard schade voortvloeit, zal dit risico (deels) voor rekening van de deelnemer komen. Bij schade die onder deze overeenkomst valt is de lesgever te allen tijde alleen dan gehouden de directe schade te vergoeden tot maximaal het bedrag waarvoor hij zich voor dergelijke schade veroorzakende gebeurtenissen redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking is verleend.

bottom of page